REGULAMIN KONKURSU „Wytypuj wynik meczu z Kablem, wygraj szalik” na Facebooku

REGULAMIN KONKURSU „Wytypuj wynik meczu z Kablem, wygraj szalik”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu „Wytypuj wynik meczu z Kablem, wygraj szalik” (zwanym dalej “Konkursem”), jest Klub Sportowy „BIEŻANOWIANKA” z siedzibą przy ul. Lipowskiego 5 w Krakowie.
2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/BiezanowiankaKraków (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników oraz zawodników Organizatora.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. Posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. Wytypowanie wyniku spotkania w komentarzu do posta konkursowego wraz z podaniem minuty pierwszej bramki w spotkaniu strzelonej przez którąkolwiek z drużyn meczy Bieżanowianka Kraków – Kabel Kraków.
3. Konkurs trwa od dnia 13 sierpnia 2019 godz. 11:00 do 14 sierpnia 2019 godz. 16:59.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA
1. Nagrodą główną w Konkursie jest szalik Klubu Sportowego Bieżanowianka Kraków
2. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. Szalik otrzyma osoba, która poprzez swój profil na portalu poda poprawny wynik spotkania meczu minutę pierwszej bramki w spotkaniu 5. Kolejki A-klasy (Kraków III) pomiędzy Bieżanowianką Kraków, a Kablem Kraków, który odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2019 o godzinie 17:00.
2. Typy można wpisywać do dnia 14 sierpnia godziny 16:59.
3. W przypadku podania prawidłowego wyniku meczu przez jedną osobę wygrywa ona szalik bez zwrócenia uwagi na podaną minutę pierwszej bramki.
4. W przypadku większej ilości poprawnych typów wyniku, brane pod uwagę są podane przez uczestników minuty zdobycia przez którąkolwiek drużynę pierwszej bramki w meczu. Szalik wygrywa osoba, która poda najbardziej zbliżoną minutę to rzeczywistej, w której padnie pierwszy gol.
5. W przypadku dwóch identycznych typów zwycięskich wygrywa uczestnik, który przesłał poprawny typ jako pierwszy.
6. W przypadku wyniku bezbramkowego tzn. 0:0 wygrywa tylko uczestnik, który podał taki typ jako pierwszy.
7. Komentarze, które były edytowane nie biorą udziału w konkursie.
8. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
8. Informacja o wygranej nagrodzie dnia zostanie umieszczona na Fanpage’u do 15 sierpnia 17:00 oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 5 dni roboczych.
9. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski lub dostarczona osobiście na terenie Krakowa.
11. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien podać niezbędne dane do jej wydania.
12. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przekazana.
13. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.